Hvor lenge kan man være sykemeldt?

Hva er reglene for sykemelding og egenmelding? Her får du rask og enkel forklaring.

SKADE OG SYKDOM: Noen trenger tid for å bli frisk og kommer tilbake i jobb. Foto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB
SKADE OG SYKDOM: Noen trenger tid for å bli frisk og kommer tilbake i jobb. Foto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hvor lenge kan man være sykemeldt?

Når du er sykemeldt som arbeidstaker, kan du få sykepenger fra NAV i til sammen 248 dager i løpet av en periode på tre år. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på inntil 16 kalenderdager.

I praksis innebærer det at du som hovedregel kan være sykemeldt med sykepenger inntil ett år, før du er nødt til å finne andre kilder til livsopphold.

Om du har gradert sykemelding, spiller ingen rolle. Hver ukedag (mandag til fredag) i sykemeldingsperioden teller som én sykepengedag, uansett om sykemeldingen innebærer at du arbeider kortere dager eller færre dager i uka, eller om du har innskrenkede arbeidsoppgaver innenfor samme arbeidstid som før.

Når det gjelder varigheten av den enkelte erklæring om sykdom og behovet for fravær fra arbeidet, så er det legen som vurderer det – blant annet ut ifra diagnosespesifikke retningslinjer fra Helsedirektoratet. Bare i unntakstilfeller vil legens sykemelding gjelde for mer enn 14 dager av gangen.

Hvordan blir jeg sykemeldt?

Er du ute av stand til å arbeide som følge av sykdom eller skade, kan du bruke egenmelding på inntil tre kalenderdager – inkludert lørdag og søndag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn fire ganger i året. Hvis arbeidsuførheten varer mer enn tre dager, eller hvis du ikke har rett til å bruke egenmelding, må du ha legeerklæring.

Erklæringen skal inneholde opplysninger om din helsesituasjon, og legens vurdering av dine arbeidsmuligheter og behov for fravær fra arbeid. Legen skal vurdere om det foreligger sykdom i lovens forstand, men det er likevel NAV som avgjør om sykemeldingen gir rett til sykepenger, basert på om lovens samlede vilkår anses oppfylt.

Det kan også tenkes at arbeidsgiver ikke godtar sykemeldingen, og nekter å betale ut sykepenger i arbeidsgiverperioden. Da kan du eller arbeidsgiveren kontakte NAV og be om en vurdering, og saken kan bringes inn for Ankenemnda for sykepenger. Hvis NAV mener at du har krav på sykepenger, forskutterer de pengene til deg, og krever de tilbake fra arbeidsgiveren din.

Kan andre enn legen skrive sykemelding?

Sykemelding må som regel skrives av en lege. Men det finnes noen andre yrkesgrupper som kan sykemelde. Kiropraktorer og manuellterapeuter sykemelde pasienter i inntil tolv uker. Tannleger kan skrive sykemelding i forbindelse med tannbehandling eller sykdom i munnen og kjeveleddet. (1)

MAKS ET ÅR: Etter et år kan du ikke lengre være sykemeldt. Muligheter da er å gå tilbake i jobb, over i attføring eller bli vurdert for uføretrygd. Brian A Jackson / Shutterstock / NTB
MAKS ET ÅR: Etter et år kan du ikke lengre være sykemeldt. Muligheter da er å gå tilbake i jobb, over i attføring eller bli vurdert for uføretrygd. Brian A Jackson / Shutterstock / NTB Vis mer

Må jeg møte på legekontoret for å få sykemelding?

Den klare hovedregelen er at legeerklæring for sykemelding ikke kan godtas før du er undersøkt av lege. En telefonsamtale er i utgangspunktet ikke godt nok. Men det kan gjøres unntak hvis fysisk oppmøte ikke er mulig, og i midlertidig forskrift i forbindelse med COVID-19 pandemien, er det bestemt at legen kan utstede legeerklæringer uten personlig fremmøte hvis det er faglig forsvarlig.

Hvordan melder jeg fra om at jeg er sykemeldt?

Arbeidsgiver må ha beskjed om sykefravær senest samme dag som sykefraværet starter. Såfremt det er mulig for deg å ta kontakt, plikter arbeidsgiver ikke å betale sykepenger for tiden før du har gitt beskjed.

Husk også at arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger etter legeerklæring faller bort hvis legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen fjorten dager.

LES OGSÅ: Slik fungerer frikort hos legen

Hva kan jeg gjøre som sykemeldt?

Som sykemeldt har du både rettigheter og plikter.

Er du delvis sykemeldt med graderte sykepenger, kan du jobbe og tjene penger som vanlig i den resterende tidsbrøken. Er du 40 % sykemeldt, kan du jobbe inntil 60 % som normalt.

Prosentangivelsen gjelder arbeidet som du utfører, ikke den tiden du bruker på arbeidsplassen. Det kan for eksempel hende at du som følge av helsesituasjonen bruker hele dagen på å utføre halvparten så mye arbeid som du tidligere klarte. Det må i så fall avtales med arbeidsgiver og dokumenteres overfor NAV, men løsningen som sådan er helt grei.

Du kan imidlertid ikke opparbeide inntekter samtidig som du mottar sykepenger til erstatning for bortfall av samme inntekt. Da kan du gjøre deg skyldig i trygdebedrageri.

Hva kan jeg som sykemeldt forvente av NAV og arbeidsgiver, og hva forventes av meg?

Innen fire uker etter sykemelding må du i samarbeid med arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan. Planen skal blant annet handle om muligheter for tilrettelegging og tiltak for at du skal kunne komme tilbake i arbeid hos arbeidsgiver.

Du har krav på hensiktsmessig tilpassing til din helsesituasjon på arbeidsplassen, og arbeidsgiver kan søke om tilskudd fra NAV for å dekke enkelte utgifter til dette.

Innen åtte uker må du være i arbeidsrelatert aktivitet, med mindre det er umulig av medisinske eller praktiske årsaker. Dette er det først og fremst behandlere og arbeidsgiver som må vurdere, det hjelper ikke at du selv mener det ikke lar seg gjøre.

Du plikter å gi opplysninger og medvirke til utredning, samt ta imot behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving og arbeidsrettede tiltak. Du plikter også å delta på møter med arbeidsgiver og NAV. Med mindre du har gode og dokumenterbare grunner til ikke å gjøre dette, risikerer du å miste sykepengene.

Innen 26 uker skal NAV holde et dialogmøte med deg, arbeidsgiver og evt. helsepersonell. Møtets formål er å vurdere muligheter og begrensninger for arbeid, og hva den enkelte kan bidra med for å hindre at sykefraværet blir lengre enn nødvendig.

Kan jeg reise til utlandet?

Loven oppstiller krav om at du må oppholde deg i Norge når du mottar sykepenger, NAV har i rundskriv presisert at dette ikke gjelder ved reise til et annet land i EØS, siden det vil være i strid med EU-retten.

Men forutsetningen må likevel være at du oppfyller dine plikter som sykemeldt, til tross for reisen. Du kan fremdeles miste retten til sykepenger hvis utenlandsoppholdet medfører at du ikke kan stille til møter med NAV og arbeidsgiver, eller delta i planlagt aktivitet og behandling.

Ved utenlandsopphold utenfor EØS, gjelder hovedregelen. Da må man søke NAV på forhånd, for ikke å miste sykepengene.

LES OGSÅ: Disse rettighetene har du hos fastlegen

Får jeg varsel før sykepengene stanser?

NAV opplyser at du i henhold til praksis og forvaltningslovens regler om veiledningsplikt, skal motta et informasjonsbrev når du har mottatt sykepenger i 39 uker. De erkjenner imidlertid at det kan skje feil, slik at du ikke mottar dette brevet. Derfor er det viktig at du selv holder deg orientert om hvor lenge du har mottatt sykepenger, og hvor lang tid som er igjen før ytelsen avsluttes.

Hva skjer når sykepengedagene er brukt opp?

Hvis du har tatt ut maksimalt antall sykepengedager, mister du rett til ytterligere sykepenger fra NAV. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidsgiverperioden, så om du kommer tilbake i arbeid og deretter blir syk, vil du uansett ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første par ukene ved sykdom.

Hvis du etter utløpet av maksperioden igjen blir arbeidsfør, gjeninntrer retten til sykepenger etter 26 uker uten ytelser. Da «nullstilles» rettighetene dine hos NAV, og du får igjen krav på inntil 248 dager med sykepenger som før.

LES OGSÅ: Second opinion - ikke enig med legen? Du kan ha rett på ny vurdering

Hva om jeg fremdeles er arbeidsufør?

Hvis du etter utløpet av maksperioden på sykepenger fortsatt av helsemessige årsaker står uten mulighet til å arbeide, kan det være aktuelt å gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette gjelder også hvis du har kommet tilbake i jobb etter å ha brukt opp sykepengeperioden.

Det er flere likheter mellom vilkårene for henholdsvis sykepenger og arbeidsavklaringspenger, men også forskjeller. Det er krav om målrettede aktiviteter eller behandling for å komme tilbake i arbeid, og ikke nødvendigvis i samme type arbeid som før, eller hos samme arbeidsgiver.

Du må selv søke om arbeidsavklaringspenger, og om du tror at du ikke klarer å komme tilbake i jobb, er det viktig å søke i god tid før sykepengeperioden utløper. Snakk med legen og NAV om dette.

Kilder: Folketrygdloven og arbeidsmiljøloven med forskrifter og rundskriv

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring